شورای زنان فرهیخته

1- اجرای شرح وظایف ابلاغی شورای زنان فرهیخته دانشگاه با همکاری و هماهنگی دبیر هیأت امناء استان

2- اجرای سایر وظایف محوله و مرتبط با حوزه مسئولیت و اختیارات ازطرف مافوق مطابق مقررات