شورای اداری و مالی

1- عضو و دبیر کمیسیون معاملات استان

2- تشکیل جلسات کمیته اصلاح سنوات قبل استان و انجام وظایف محوله

3- تشکیل جلسات کمیته مازاد درمان استان و انجام وظایف محوله

4- تشکیل جلسات کمیته تجدید نظر تخلفات اداری کارکنان استان و انجام وظایف محوله

5- انجام امور مربوط به نقل و انتقال کارکنان استان برابر ضوابط و مقررات

6- ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی فعالیت های اداری و مالی واحدها و مراکز آموزشی

7- نظارت بر اجرای صحیح بخشنامه ها و آیین نامه ها و حسن اجرای امور اداری و مالی واحدها و مراکز آموزشی

8- اجرای سایر وظایف محوله و مرتبط با حوزه مسئولیت و اختیارات از طرف مافوق مطابق مقررات