شورای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی

1- تشکیل جلسات شورای قرآن و عترت استان و انجام وظایف محوله

2- تشکیل جلسات کمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویی استان و انجام وظایف محوله

3- هماهنگی در برگزاری اردوهای دانشجویی فرهنگی و اساتید، مسابقات ورزشی، تشکیل ستادهای عمره و ازدواج دانشجویی در چارچوب مقررات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و همکاری با تشکل های اسلامی سیاسی دانشجویان

4- پاسخ به استعلامات دانشجویی طبق بخشنامه های مربوطه

5- ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی فعالیت های دانشجویی، فرهنگی و ورزشی واحدها و مراکز آموزشی استان

6- نظارت بر اجرای صحیح بخشنامه ها و آیین نامه ها و حسن اجرای امور دانشجویی، فرهنگی و ورزشی واحدها و مراکز آموزشی استان

7- اجرای سایر وظایف محوله و مرتبط با حوزه مسئولیت و اختیارات از طرف مافوق مطابق مقررات