شورای عمرانی

1- تأیید حق فنی نیروهای عمرانی در سطح اختیارات استان

2- پیشنهاد حق فنی نیروهای عمرانی در حد اختیارات معاون عمرانی سازمان مرکزی و رئیس دانشگاه

3- ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی فعالیت های عمرانی واحدها و مراکز آموزشی استان

4- نظارت بر اجرای صحیح بخشنامه­ ها و آیین نامه های عمرانی واحدها و مراکز آموزشی استان

5- نظارت بر حسن اجرای امور عمرانی واحدها و مراکز آموزشی استان

6- اجرای سایر وظایف محوله و مرتبط با حوزه مسئولیت شورا