شورای پژوهش و فناوری

1- پیشنهاد اعضاء و تشکیل شورای انتشارات استان به جز واحدهای جامع و بسیاربزرگ و نظارت بر شورای انتشارات واحدها و انجام وظایف محوله

2- تشکیل جلسات کمیته تجهیزات پژوهشی و آزمایشکاهی و انجام وظایف محوله

3- ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی فعالیت های پژوهش و فناوری واحدها و مراکز آموزشی استان

4- نظارت بر اجرای صحیح بخشنامه ها و آیین نامه­ های پژوهشی واحدها و مراکز آموزشی

5- نظارت بر حسن اجرای امور پژوهش و فناوری واحدها و مراکز آموزشی

6- اجرای سایر وظایف محوله و مرتبط با حوزه مسئولیت شورا