حوزه اداری، مالی و عمرانی

نام و نام خانوادگی مسئول مربوطه: آقای علیرضا فرشادپور

تلفن تماس: 33412530-086

 

- برگزاری جلسات شورای تخصصی اداری مالی و عمرانی استان بطور ماهانه

- برگزاری جلسات کمیته های اداری و مالی، خدمات رفاهی و شغلی کارکنان، کمیته تجدید نظر انضباطی کارکنان و کمیته تعیین حق فنی نیروهای عمرانی به صورت ماهانه

- انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان

- انجام امور مربوط به نقل و انتقال کارکنان در داخل و خارج استان