حوزه پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی مسئول مربوطه: آقای سید ابوالفضل میرمحمد مکی

تلفن تماس: 34134182-086

 

- برگزاری جلسات شورای تخصصی پژوهش و فن آوری استان بطور ماهانه

- برگزاری شورای انتشارات استان

- برگزاری کمیته تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی(ساها)

- ارائه گزارش عملکرد وارزیابی فعالیتهای پژوهش و فن آوری واحدها و مراکز آموزشی

- نظارت بر اجرای صحیح بخشنامه ها و آیین نامه های پژوهشی واحدها و مراکز آموزشی

- اجرای سایر امور محوله و مرتبط با حوزه مسئولیت شورا