شرح وظایف دبیر هیأت امنا و رئیس دانشگاه استان

1- تشکیل دبیرخانه هیأت امناء استان در بزرگترین واحد مرکز استان

2- پیشنهاد رئیس دبیرخانه هیأت امناء استان به مرکز هماهنگی امور استان ها و هیأت های امناء استانی دانشگاه و صدور حکم وی پس از تأیید مرکز مذکور توسط دبیرهیأت امناء استان

3- رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء استان که دبیر هیأت امناء استان خواهد بود

4- تهیه و تنظیم دستور جلسات هیأت امناء استان برابر ماده 2 مصوبه 2/8/94 شورای عالی انقلاب فرهنگی

5- برنامه ریزی و پیگیری برای برگزاری منظم جلسات هیأت امناء استان و تعیین دستورجلسات مذکور با هماهنگی رئیس مرکزی امور هماهنگی استان­ها و هیأت­های امناء استانی و تأیید رئیس دانشگاه.

6- برگزاری منظم جلسات کمیسیون دائمی هیأت امناء استان

7- اخذ نظرات و موضوعات مورد نظر هریک از اعضای هیأت امناء و رؤسای واحدها و مراکز آموزشی استان و قراردادن آنها در دستور جلسه هیأت امناء استان با طرح قبلی در کمیسیون دائمی هیأت امناء استان

8- تدوین و پیشنهاد سیاست­ها، تشکیلات، برنامه­ ها، اهداف و خط مشی واحد­ها و مراکز آموزشی استان جهت طرح در هیأت امناء استان با هماهنگی رئیس مرکز هماهنگی امور استان­ها و هیأت­های امناء استانی دانشگاه.

9- تلفیق و تنظیم بودجه سالانه پیشنهادی واحدها و مراکز آموزشی استان با همکاری رؤسای واحدها جهت ارائه به هیأت امناء استان پس از هماهنگی با رئیس مرکز هماهنگی امور استان­ها و هیأت­های امناء استانی دانشگاه

10- امضاء و ارسال دعوتنامه و دستور جلسات هیأت امناء استان پس از تأیید رئیس دانشگاه حداقل دو هفته قبل از تاریخ برگزاری جلسه برای اعضاء

11- تهیه، تنظیم، امضاء و ممهور نمودن صورتجلسات هیأت امناء استان و ارائه آن حداکثر دو هفته بعد از تشکیل جلسه هیأت امناء استان به مرکز امور هماهنگی استان­ها و هیأت­های امناء استانی دانشگاه برای تأیید نهایی رئیس دانشگاه

12- ارسال مصوبات هیأت امناء استان پس از تأیید رئیس دانشگاه و ابلاغ هر یک از مصوبات مرتبط حسب موضوع به واحدها و مراکز آموزشی و سایر نهادها و سازمان های ذی ربط

13- خبر رسانی­ها و اطلاع­ رسانی­ های­ رسمی در استان پیرامون جلسات و مصبات هیأت امناء استان پس از تأیید رئیس مرکز هماهنگی امور استان­ها و هیأت­ های امناء استانی دانشگاه

14- پیشنهاد 5 الی 9 نفر از افراد متخصص و مجرب در امور دانشگاه به هیأت امناء استان با هماهنگی رئیس مرکز هماهنگی امور استان­ها و هیأت­های امناء استانی دانشگاه جهت عضویت در کمیسیون دائمی هیأت امناء استان

15- پیشنهاد خزانه دار و حسابرس برای واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی استان و صدور احکام آنها پس از تأیید سازمان مرکزی و تصویب هیأت امناء استان

16- رئیس شورای دانشگاه در استان و همفکری، هماهنگی و تعامل با رؤسای واحدهای دانشگاهی استان برای حل مشکلات و تنظیم مناسبات واحدها و مراکز آموزشی استان در چارچوب مقررات دانشگاه

17- هماهنگی با رئیس دانشگاه و شورای انتصابات مرکزی برای پیشنهاد انتصاب سرپرستان واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی استان به شرح مندرج در تبصره های 1 و 2 بند 6 ماده 1 بخشنامه شماره 18596/0/ص/94 مورخ 24/03/94

18- رئیس هیأت اجرایی جذب هیأت علمی استان و انجام وظایف محوله

19- هماهنگی و مدیریت بر دبیرخانه هیأت امناء استان، کمیسیون دائمی و کمیته نظارت برمصوبات هیأت امناء استان

20- رئیس کمیته جذب استعدادهای درخشان و نخبگان استان و انجام وظایف محوله

21- رئیس کمیته انتصابات استان و پیشنهاد اعضای کمیته انتصابات استان و انجام وظایف محوله

22- رئیس کمیسیون معاملات استان و انجام وظایف محوله

23- مسئول کمیسیون ماده1 (فرهنگی، اجتماعی و ...) استان و انجام وظایف محوله

24- شرکت در جلسات استانی به نمایندگی از دانشگاه

25- ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی کلیه فعالیت های واحدها و مراکز آموزشی استان به رئیس دانشگاه

26- رئیس شورای حقوقی استان و تشکیل شورای حقوقی استان براساس بخشنامه های مرتبط به منظور اتخاذ تصمیم بررسی دعاوی حقوقی واحدها و مراکز آموزشی استان و ارائه پیشنهادات به رئیس دانشگاه و امور حقوقی سازمان مرکزی و انتخاب حداقل سه نفر از مسئولان حقوقی واحدهای استان جهت عضویت در شورای حقوقی استان

27- رئیس شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش­بنیان در هر استان به منظور بهره ­برداری از ظرفیت­­ های منطقه­ ای و استانی با رعایت مقررات مربوطه و پیشنهاد 6 نفر از استادان و صاحب نظران عالی رتبه اقتصادی و کارآفرینان استان به هیأت امناء استان جهت عضویت در شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش­ بنیان استان

28- پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو در واحدها و مراکز دانشگاهی استان با هماهنگی واحدهای استان برای تصویب در هیأت امناء استان و طی مراحل قانونی بعدی

29- رئیس کمیسیون تخصصی گسترش رشته­ ها در استان و پیشنهاد ایجاد رشته­ های جدید در چارچوب ضوابط برای تصویب در هیأت امناء استان و طی مراحل قانونی بعدی

30- پیشنهاد حق فنی نیروهای عمرانی علاوه بر اختیارات استانی به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

31- صدور مجوز مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی تا سه سال و اعلام موافقت با مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی تا پنج سال برای تأیید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.

32- تأیید مأموریت و مرخصی رؤسای واحدها و مراکز آموزشی استان در چارچوب مقررات اداری دانشگاه (تأیید ماموریت و مرخصی دبیر هیأت امناء استان بر عهده رئیس مرکز هماهنگی امور استان­ها و هیأت­های امناء استانی دانشگاه با تعیین جانشین و اخذ نظر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی است.)

33- بررسی و صدور مجوز استان برای حداکثر 50 درصد حق جذب اعضای هیأت علمی واحدهای استان بر اساس پیشنهاد رؤسای واحدهای دانشگاهی

34- برنامه ریزی جهت توسعه اتوماسیون و مکانیزاسیون امور در استان با هماهنگی و همکاری با دفتر فناوری اطلاعات سازمان مرکزی دانشگاه

35- ابلاغ مکاتبات، دستورات ابلاغی سازمان مرکزی دانشگاه و پیگیری تا حصول نتیجه

36- رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستورالعمل­ها و آیین­ نامه های ابلاغی سازمان مرکزی

37- همکاری و هماهنگی با مرکز هماهنگی امور استان­ها و هیأت­های امناء استانی دانشگاه

38- تعامل، همکاری و هماهنگی با سازمان مرکزی و انجام سایر امور محوله برابر مقررات

39- اجرای دستورات و ارجاعات مستقیم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی