واحدها و مراکز استان

IMAGE

انتصاب سرپرست جدید معاونت پژوهش و فناوری ومعاونت برنامه ریزی وامور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاداسلامی

IMAGE

انتصاب سرپرست جدید معاونت پژوهش و فناوری ومعاونت برنامه ریزی وامور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاداسلامی دکتر علیرضا نظام آبادی دبیر هیأت امنا و رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی در احکامی جداگانه سرپرست حوزه معاونت پژوهش و فناوری و حوزه معاونت برنامه ریزی و...

برگزاري مراسم تجليل از پژوهشگران برتر واحدها و مراکزآموزشی دانشگاه آزاد اسلامي استان مرکزی

IMAGE

برگزاري مراسم تجليل از پژوهشگران برترواحدها ومراکزآموزشی دانشگاه آزاد اسلامي استان مرکزی به نقل از اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، مراسم تجليل از پژوهشگران برتر واحدها و مراکزآموزشی دانشگاه آزاد اسلامي استان مرکزی با حضور ، دکترعلیرضا نظام...

دومین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی واحدها و مراکز آموزشی

IMAGE

برگزاری دومین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی درواحد اراک به نقل از اداره کل روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي اراك ، دومین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی استان مرکزی با حضور دکتر علیرضا نظام‌آبادی دبیرهیأت...

سمینار پیشرفت علم و صنعت، در راستای اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی

IMAGE

برگزاری سمینار یکروزه باعنوان"پیشرفت علم و صنعت، در راستای اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی "دردانشگاه آزاداسلامی اراک به نقل از اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی اراک،"سمیناریکروزه پیشرفت علم و صنعت، در راستای اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی" با همت بسیج...

برگزاري جلسه شوراي پژوهش و فن آوري دانشگاه آزاد اسلامي استان مركزي در واحد فراهان

IMAGE

برگزاري جلسه شوراي پژوهش و فن آوري دانشگاه آزاد اسلامي استان مركزي در واحد فراهان به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحد فراهان ،جلسه شوراي پژوهش و فن آوري استان مركزي با حضور دكترابراهیم واشقاني فراهاني معاون پژوهش و فن آوري دانشگاه آزاد اسلامي ،دكتر...

دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی